Tracimat vzw is een sloopbeheerorganisatie en een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw. Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume > 1 000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden. Het is aan te raden een sloopinventaris steeds te combineren met een asbestinventaris. Tauw, door haar volledige overname van asbest- en sloopexpert Geosan, heeft de ervaring en deskundigheid die nodig is om acties i.v.m. asbest en sloop uit te voeren.

Tracimat traceerbaarheidssysteem

Opmaak van de verplichte sloopinventaris door een betrouwbaar en ervaren team. Vraag vrijblijvend onze offerte.

Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume > 1 000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor de bouwheer, maar ook de architect, deskundige of aannemer heeft bepaalde verplichtingen.

In het kader van het traceerbaarheidssysteem Tracimat dient de traceerbaarheidsprocedure te worden gevolgd om zo het onderscheid te kunnen maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Hiervoor zijn onder andere een sloopopvolgingsplan (inclusief sloopinventaris) en eventueel een controleverslag noodzakelijk.

Omdat selectief slopen nog onvoldoende ingeburgerd is heeft de OVAM het opstellen van een sloopinventaris verplicht. Vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een deskundige die de opdrachtgever heeft aangesteld.

De sloopinventaris bestaat -naast de administratieve gegevens van het te slopen gebouw- uit een luik gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudend materiaal, brandstoftanks, olievaten,…) en een luik niet-gevaarlijke afvalstoffen (af te voeren metselpuin, metaal, hout,…).

De sloopinventaris kan eveneens worden uitgebreid tot een sloopopvolgingsplan in het kader van Tracimat; het traceerbaarheidssysteem voor afvalstoffen die vrijkomen tijdens sloop- en afbraakwerken. Het sloopopvolgingsplan (SOP) in het kader van Tracimat heeft als doel een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop. Een sloopinventaris maakt hier integraal deel van uit. Het sloopopvolgingsplan dient te worden conformverklaard door Tracimat.

Het controleverslag is verplicht bij afbraak van gebouwen met een bouwvolume > 1000 ³ alsook bruggen en tunnels. Hiervoor is een controlebezoek door één van deskundige noodzakelijk na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen. Het controleverslag wordt eveneens ter beoordeling aan Tracimat voorgelegd.

Op 24 augustus 2018 treedt het nieuwe acceptatiebeleid in werking. Dit betekent dat puinbrekers vanaf die dag een onderscheid moeten maken op basis van milieurisico:
–    hoog milieurisico profiel puin (HMRP),
–    laag milieurisicoprofiel puin (LMRP).

Als het bouw- en sloopproces niet volgens het traceerbaarheidsysteem verloopt, zullen de brekers dus meerkosten moeten aanrekenen.

Puin met een laag milieurisico zal op een gelijkaardige manier als vandaag verwerkt worden, voor puin met een hoog milieurisico zullen er strengere procedures gelden.

Tauw als deskundige:

  • stelt de sloopinventaris op;
  • volgt de sloop- en/of ontmantelingswerken op;
  • stelt een sloopopvolgingsplan in het kader van Tracimat op;
  • zorgt voor het controleverslag tijdens de werken;
  • volgt de afvalstoffentransporten op, stuurt deze zo nodig bij en houdt een kopie van alle transportdocumenten bij;
  • let er op dat de ontmantelaar/sloper vóór de oplevering van de werken kopieën van de transportdocumenten en de nodige bewijzen van legale verwerking van de afvalfracties (bijvoorbeeld aanvaardingsbonnen van de afvalverwerker) aan de opdrachtgever bezorgt;
  • stelt een ‘verklaring van selectieve sloop/ontmanteling’ op.

Het is aan te raden een sloopinventaris steeds te combineren met een asbestinventaris.

Hoe kan Tauw u helpen?

Tauw heeft de ervaring en deskundigheid die nodig is om acties i.v.m. asbest en sloop uit te voeren. Voor meer info over Tracimat  aarzel niet om ons te contacteren.